Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος – π. Αντώνιος Μπλουμ

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως αναφέρει και στο Σύμβολο της Πίστεώς της, πιστεύει: «εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα […] καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ […] καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον…».

Πιστεύοντας σε έναν τριαδικό Θεό, πιστεύουμε, ότι και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί Θεό και όπως ο Πατήρ και ο Υιός σημαίνουν για τον Χριστιανό την ζωή, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, ώς ο αυτός Θεός, αποτελεί για τον Χριστιανό την βάση της ζωής του και της κοινωνίας του μέσα στην Εκκλησία, την ελπίδα της αιωνίου ζωής.

Με τον Σεβασμιώτατο Αντώνιο Μπλουμ, Μητροπολίτη Σουρόζ


Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος – π. Αντώνιος Μπλουμ