Η ενότητα στον Επίσκοπο – π. Ιωσήφ Κουτσούρης

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Εφεσίους, αναφέρει ότι οι «είστε στενά μαζί του συνδεδεμένοι (με τον επίσκοπό σας), όπως η Εκκλησία με τον Ιησού Χριστό, και όπως ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα, ώστε όλα να είναι σύμφωνα με ενότητα». Παρομοιάζει την ενότητα των χριστιανών με τον επίσκοπό τους με την ενότητα του Χριστού με τον Πατέρα.

Στις μέρες μας, παρατηρείται συχνά η απουσία αυτής της ενότητας. Ακόμη κι αν θεωρούμε ότι ένας επίσκοπος βρίσκεται σε πλάνη, η κρίση αυτού του ζητήματος ανήκει στην Εκκλησία και όχι στον καθένα από εμάς μονομερώς. Ανυπακοή στον επίσκοπο ή ακόμη χειρότερα, αποτείχιση και σχίσμα από την ζώσα εκκλησία, δεν είναι θέλημα Κυρίου, αλλά του αντίθετου.

Απόδοση στη Νεοελληνική:
V. Διότι, εάν εγώ σε τόσο σύντομο χρόνο απέκτηκα τόση οικειότητα με τον επίσκοπό σας, όχι ανθρώπινη, αλλά πνευματική, πόσο περισσότερο μακαρίζω εσάς που είστε στενά μαζί του συνδεδεμένοι, όπως η Εκκλησία με τον Ιησού Χριστό, και όπως ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα, ώστε όλα να είναι σύμφωνα με ενότητα. Κανένας να μη πλανάται, εάν κανένας δεν βρίσκεται μέσα στο θυσιαστήριο, στερείται τον άρτο του Θεού. Διότι, εάν η προσευχή ενός και δύο έχει τόσο μεγάλη δύναμη, πόσο μάλλον η προσευχή του επισκόπου και ολόκληρης της Εκκλησίας. Εκείνος λοιπόν που δεν έρχεται στη συνάθροιση, αυτός ήδη δείχνει υπερηφάνεια και ξεχωρίζει τον εαυτό του. Διότι είναι γραμμένο «ο Θεός αντιστέκεται στους υπερήφανους». Ας φροντίσουμε λοιπόν να μην αντιστεκόμαστε στον επίσκοπο, για να είμαστε υποταγμένοι στον Θεό. VI. Και όσο βλέπει κανείς τον επίσκοπο να σιωπά, να τον φοβάται περισσότερο, διότι αυτόν που στέλνει ο οικοδεσπότη ως οικονόμο του, πρέπει να τον δεχόμαστε, όπως και Εκείνον που τον έστειλε.

Πρωτότυπο κείμενο:
V. Εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν μικρῷ χρόνῳ τοιαύτην συνήθειαν ἔσχον πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν, οὐκ ἀνθρωπίνην οὖσαν, ἀλλὰ πνευματικήν, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς μακαρίζω τοὺς ἐγκεκραμένους αὐτῷ, ὡς ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστῷ, καὶ ὡς Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ Πατρὶ, ἵνα πάντα ἐν ἑνότητι σύμφωνα ᾖ. Μηδεὶς πλανάσθω· ἐὰν μή τις ᾗ ἐντὸς τοῦ θυσιαστηρίου, ὑστερεῖται τοῦ ἄρτου τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου προσευχὴ τοιαύτην ἰσχὺν ἔχει, πόσῳ μᾶλλον ἥ τε τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς Ἐκκλησία. Ὁ οὖν μὴ ἐρχόμενος ἐπὶ τὸ αὐτό, οὗτος ἤδη ὑπερηφανεῖ καὶ ἑαυτὸν διέκρινεν. Γέγραπται γάρ· «ὑπερηφάνοις ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεται». Σπουδάσωμεν οὖν μὴ ἀντιτάσσεσθαι τῷ ἐπισκόπῳ, ἵνα ὦμεν Θεῷ ὑποτασσόμενοι. VI. Καὶ ὅσον βλέπει τις σιγῶντα ἐπίσκοπον, πλειόνως αὐτὸν φοβείσθω· πάντα γὰρ ὃν πέμπει ὁ οἰκοδεσπότης εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν, οὕτω δεῖ ἡμᾶς αὐτὸν δέχεσθαι, ὡς αὐτὸν τὸν πέμψαντα.

Απόσπασπα από την Προς Εφεσίους επιστολή του Αγίου Ιγνατίου


Με τον π. Ιωσήφ Κουτσούρη


Το βίντεο αυτό αποτελεί απόσπασμα από το 2ο μάθημα του Α’ Κύκλου του Σεμιναρίου Πατρολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στους χώρους της «Απαρχής» και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Zoom στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου.
Πληροφορίες για το σεμινάριο Πατρολογίας: https://aparchi.gr/2024/05/08/seminario-patrologias-a/
Βρείτε όλα τα σεμινάριά μας στον σύνδεσμο: https://aparchi.gr/theologika-seminaria/