Απόστολος Κυριακής 19.5.2024

Απόστολος Κυριακής 19.5.2024

Κυριακή Γ’ ἀπό τοῦ Πάσχα – Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν (Πρξ. 6, 1-7)

«ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα»

Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ᾿Ιουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει


Απόδοση στη Νεοελληνική

Κατά τις ημέρες εκείνες και ενώ αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών, υπήρξε αγανάκτηση εκ μέρους των Ελληνιστών μαθητών προς τους Εβραίους, ότι παραβλέπονταν οι χήρες τους στις καθημερινές διακονίες. Και προσεκάλεσαν οι δώδεκα Μαθητές το πλήθος των μαθητών αυτών είπαν: «Δεν είναι αρεστό για εμάς να εγκαταλείψουμε τον λόγο του Θεού και να διακονούμε στα τραπέζια. Στεφτείτε, λοιπόν, αδελφοί επτά άνδρες από εσάς με καλή μαρτυρία, πλήρεις από Άγιο Πνεύμα και σοφία, τους οποίους θα καταστήσουμε για αυτή την ανάγκη. Εμείς θα καρτερούμε για την προσευχή και τη διακονία του λόγου του Θεού». Και αυτός ο λόγος άρεσε σε όλο το πλήθος. Και εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα γεμάτο πίστη και πλήρη Αγίου Πνεύματος και τον Φίλιππο, τον Πρόχορο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, έναν προσήλυτο από την Αντιόχεια, τους οποίους έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, οι οποίοι προσευχόμενοι επέθεσαν σ’ αυτούς τα χέρια. Και ο λόγος του Θεού αύξανε και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ αυξήθηκε κατά πολύ και πολύ πλήθος των Ιουδαίων υπάκουε στην πίστη.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 19.5.2024