Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά

Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά

Κυριακή του Θωμά – Τά ἐγκαίνια τῆς ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί ἡ τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ σωτήριος ὁμολογία, Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου – (Ιωαν. 20, 19-31).

«Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες…»

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ενώ έπεσε το βράδυ την ημέρα εκείνη, την επόμενη του Σαββάτου και οι μαθητές βρίσκονταν μαζεμένοι πίσω από κλειστές πόρτες λόγω του φόβου τους για τους Ιουδαίους, ήλθε ο Ιησούς και κάθισε στο μέσο τους, λέγοντάς τους: «Ειρήνη σε εσάς». Και λέγοντάς το αυτό, έδειξε σε αυτούς τα χέρια και το πλευρό του. Χαρήκαν, λοιπόν, οι μαθητές βλέποντας τον Κύριο. Είπε σε αυτούς ο Ιησούς πάλι: «Ειρήνη σε εσάς. Όπως έστειλε εμένα ο Πατήρ, έτσι στέλνω και εσάς» και φυσώντας προς αυτούς είπε σε αυτούς: «Λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες τους, θα συγχωρεθούν από τον Θεό. Εάν σε κάποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, δεν θα συγχωρεθούν. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα μαθητές, ο λεγόμενος και Δίδυμος, δεν βρισκόταν ανάμεσά τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Και έλεγαν σε αυτόν οι άλλοι μαθητές: «Έχουμε δει τον Κύριο». Ο δε Θωμάς είπε σε αυτούς: «Εάν δεν δω στα χέρια Του τα αποτυπώματα των καρφιών και δεν βάλω το δάκτυλο μου στα αποτυπώματα αυτά, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά Αυτού, δεν θα πιστέψω». Και μετά από οκτώ ημέρες πάλι, βρίσκονταν οι μαθητές αυτού και μαζί τους ο Θωμάς. Και ήρθε ο Χριστός όσο οι πόρτες ήταν κλειστές και κάθισε στο μέσο τους και είπε: «Ειρήνη σε εσάς», έπειτα είπε στον Θωμά: «Φέρε το δάκτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το στο πλευρό μου και μη χάνεις την πίστη σου, αλλά γίνε πιστός». Και αποκρίθηκε ο Θωμάς και είπε σε Αυτόν: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Έχεις πιστεύσει σε εμένα διότι με είδες. Πραγματικά ευτυχισμένοι θα είναι αυτοί που δεν θα με δουν και θα πιστεύσουν». Πολλά και άλλα θαύματα πραγματοποίησε ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτά, λοιπόν, γράφτηκαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και για να πιστεύεστε ότι θα έχετε την αιώνια ζωή στο όνομά Του.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά