«Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα…» – Απόδοση στη Νεοελληνική

«Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἦχος πλ. β’.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν,Έξι ημέρες πριν το Πάσχα, ήρθε ο Ιησούς στην Βηθανία,
καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ· και ήλθαν κοντά Του οι Μαθητές Του, λέγοντας προς Αυτόν:
Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;«Κύριε, που θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα;»
ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς·Αυτός πάλι τους απέστειλε λέγοντας:
Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα·«Πήγαινετε στην απέναντι πόλη και θα βρείτε εκεί άνθρωπο,
ο οποίος βαστάει κεραμικό σκεύος γεμάτο νερό
ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε·Θα τον ακολουθήσετε και θα πείτε στον οικοδεσπότη:
ὁ Διδάσκαλος λέγει·
Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.
“Ο Διδάσκαλος λέει ότι με εσένα θα κάνω τούτο το Πάσχα
μαζί με τους μαθητές μου.”»

«Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα…» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων – Ἦχος πλ. β’. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή