Απόστολος Κυριακής των Βαΐων 27.4.2024

Απόστολος της Κυριακής των Βαΐων - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή των Βαΐων – (Φιλιπ. 4.4-9)

Προκείμενον. Ἦχος δ΄
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

«Ὁ Κύριος ἐγγύς…»

Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν· καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε. Ἃ καὶ ἐμάθετε, καὶ παρελάβετε, καὶ ἠκούσατε, καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, πάντα χαίρετε με τη χάρη του Κυρίου. Και πάλι σας λέω, χαίρετε. Η επίεικειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριός μας είναι κοντά. Μην καταπιάνεστε με μέριμνες και ασχολίες, αλλά όλα όσα σας απασχολούν, αλλά μέσα από την προσευχή και την παράκληση και με μεγάλη ευχαριστία κάνετε γνωστά τα αιτήματά σας προς τον Θεό. Και η ειρήνη του Θεού, αυτή που υπερέχει πάνω από κάθε νου θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας δια τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, όσα είναι αγαπητά, όσα τυγχάνουν καλής φήμης, κάθε αρετή και κάθε τι αξίζει επαίνου, αυτά να σκέφτεστε. Αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε από εμένα, αυτά να πράττετε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.

Απόδοση στη Νεοελληνική: ΑπαρχήΑπόστολος Κυριακής των Βαΐων 27.4.2024