Απόστολος Κυριακής 21.4.2024

Απόστολος Κυριακής 21.4.2024

Κυριακής E´ Νηστειών Προς Εβραίους Επιστολή (θ΄ 11-14)

«Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν»

Ἀδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ραντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.


Νεοελληνική Απόδοση

Αδελφοί, όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς, των μελλοντικών αγαθών, εμπήκε διά της μεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής, η οποία δεν είναι χειροποίητη, δεν είναι δηλαδή από τον κόσμον τούτον· εμπήκε μια για πάντα εις τα Άγια των αγίων όχι με αίμα τράγων και μόσχων αλλά με το δικό του αίμα και εξησφάλισε αιωνίαν λύτρωσιν. Διότι εάν το αίμα τράγων και ταύρων και το ράντισμα με στάχτην από δαμάλι, αγιάζη τους μολυσμένους, όσον αφορά την εξωτερικήν καθαρότητα, πόσον περισσότερον το αίμα του Χριστού, ο οποίος, διά του αιωνίου Πνεύματος, προσέφερε τον εαυτόν του άμωμον θυσίαν εις τον Θεόν, να καθασίση την συνείδησίν σας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύωμεν τον ζωντανόν Θεόν.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 21.4.2024