Ευαγγέλιο Κυριακής 7.4.2024

Ευαγγέλιο Κυριακής 7.3.2024

Εκ του Κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η’ 31-38, θ΄ 1

 «ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν
θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ
ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ
ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν
ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ
ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν
τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν
αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ
γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν
δυνάμει


Νεοελληνική Απόδοση

Τον καιρό εκείνο, αφού εκάλεσε ο Ιησούς το πλήθος μαζί με τους
μαθητές του, τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί
τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν του και ας με ακολουθήσει.
Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωήν του, αυτός θα την χάσει, εκείνος
που θα χάσει την ζωήν του εξ αιτίας εμού και του ευαγγελίου, αυτός θα
την σώσει. Γιατί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπον αν κερδίσει όλο τον
κόσμο και ζημιωθεί στην ψυχήν του; Ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να
δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του; Διότι, όποιος ντρέπεται για μένα
και για τους λόγους μου σε αυτή τη γενεά τη μοιχαλίδα και αμαρτωλή
και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή γι’ αυτόν, όταν έλθει με
όλη τη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγίους αγγέλους». Και τους
έλεγε: «Αλήθεια σας λέω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που
στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο, έως ότου δουν τη
βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη»

Ευαγγέλιο Κυριακής 7.4.2024