Απόστολος Κυριακής 7.4.2024

Απόστολος Κυριακής 7.3.2024

Κυριακή Γ’ Νηστειών- Προς Εβραίους Επιστολή (δ΄ 14-16, ε΄ 1-6)

«Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος»

Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν
τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον
συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ’
ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ
τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον
βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων
καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ
καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ
λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις
λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ Ἀαρών.
Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ’ ὁ
λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ
ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ


Νεοελληνική Απόδοση

Αδελφοί, ας κρατήσουμε σταθερή την πίστη που ομολογούμε. Γιατί
έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως τον
θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί
τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε
άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς όμως αμαρτία. Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με
θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί και να
μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Κάθε αρχιερέας
που προέρχεται από ανθρώπους, αναλαμβάνει να προσφέρει δώρα και
θυσίες προς τον Θεό για τις αμαρτίες. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σ’
όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο ίδιος είναι ασθενής. Γι’
αυτό είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό, έτσι και για
τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας
δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός,
όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρών. Έτσι κι ο Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος
τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος

που του είπε: «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σ’ ένα άλλο
σημείο η Γραφή λέει: «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ»

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 7.4.2024