Απόστολος Κυριακής 31.3.2024

Απόστολος Κυριακής 31.3.2024

Κυριακή Β’ Νηστειών- Προς Εβραίους Επιστολή (10-14, β΄1-3)

«πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν»

Κατ’ ἀρχάς, Σὺ Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις
αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν
ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας
κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε
παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ
παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες
σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς
ἐβεβαιώθη.


Νεοελληνική Απόδοση

Εσύ Κύριε θεμελίωσες την αρχή της γης και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου. Αυτοί θα
καταστραφούν, αλλά εσύ παραμένεις. Όλοι θα παλιώσουν σαν ένδυμα, σαν μανδύα θα τους
τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και τα έτη σου δεν θα τελειώσουν. Σε ποιον από
τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός: «κάθησε στα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου
υποπόδιο των ποδιών σου»; Δεν είναι όλοι πνεύματα που υπηρετούν και αποστέλλονται προς
υπηρεσία χάριν εκείνων που μέλλουν να κληρονομήσουν σωτηρία; Γι’ αυτό πρέπει εμείς να
προσέχουμε περισσότερο όσα ακούσαμε, μη τυχόν απομακρυνθούμε απ’ αυτά. Διότι, εάν ο λόγος,
ο οποίος κηρύχθηκε μέσω αγγέλων, είχε κύρος και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαια
ανταπόδοση, πώς θα ξεφύγουμε εμείς, εάν δείξουμε αμέλεια για μία τόσο μεγάλη σωτηρία; Η
σωτηρία αυτή άρχισε να κηρύττεται από τον Κύριο κι έπειτα μας βεβαιώθηκε από εκείνους που την
άκουσαν.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 31.3.2024