Ευαγγέλιο Κυριακής 24.3.2024

Ευαγγέλιο Κυριακής 24.3.2024

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ά (44-520)

 «ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα…»

Τῷ καιρῷ εκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


Νεοελληνική Απόδοση

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς θέλησε να μεταβεί στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Ο Φίλιππος καταγόταν από την Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Και βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: «Βρήκαμε εκείνον, για τον οποίο έγραψε ο Μωϋσής και οι Προφήτες στον νόμο, τον Ιησού, τον υιό του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ του είπε: «Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθη κανένα καλό;» Λέει σε αυτόν ο Φίλιππος: «Έλα και δες». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και είπε: «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Ο Ναθαναήλ του είπε: «Από πού με γνωρίζεις;» Και ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος σε είδα να είσαι κάτω από τη συκιά». Ο Ναθαναήλ του λέει: «Ραββί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα δει μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και πρόσθεσε: «Αλήθεια, αλήθεια, σας λέω, από τώρα θα βλέπετε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιό του ανθρώπου».

Ευαγγέλιο Κυριακής 24.3.2024