Απόστολος Κυριακής 24.3.2024

Απόστολος Κυριακής 24.3.2024

Κυριακή της Ορθοδοξίας – Προς Εβραίους Επιστολή (ΙΑ- 24-26, 32-40)

«οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν»

Aδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.


Νεοελληνική Απόδοση

Ένεκα της πίστεώς του ο Μωϋσής, όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί της κόρης του Φαραώ, και προτίμησε να ταλαιπωρείται και να κακοπαθεί μαζί με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση μιας αμαρτωλής και τρυφηλής ζωής, σαν βασιλόπουλο σε ανάκτορα. Και από τους θησαυρούς, από τα αγαθά και τη δόξα της Αιγύπτου, θεώρησε μεγαλύτερο και πολυτιμότερο πλούτο το να χλευάζεται και να περιφρονείται, όπως αργότερα επρόκειτο να ονειδιστεί ο Χριστός. Διότι είχε προσηλωμένα τα μάτια του και περίμενε με πίστη την ανταμοιβή, που θα του έδινε ο Θεός στους ουρανούς. Και τι να διηγούμαι ακόμη; Θα σταματήσω, διότι δεν αρκεί ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεφθάε, για τον Δαυίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Αυτοί, χάρη στην πίστη τους, αγωνίστηκαν και κατανίκησαν βασίλεια, άσκησαν δικαιοσύνη, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν τα στόματα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν τη φοβερή δύναμη της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες, διέφυγαν τον κίνδυνον να σφαγούν με μαχαίρια, όπως ο Ηλίας, ενδυναμώθηκαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, αναδείχτηκαν κραταιοί και δυνατοί στον πόλεμο, έκαμψαν και έτρεψαν σε φυγή πολυάριθμα στρατεύματα ξένων εχθρών. Μερικές γυναίκες, χάρη σε αυτή την πίστη, πήραν πάλι ζωντανούς, με την ανάσταση των νεκρών τους. Άλλοι δέθηκαν στο τύμπανο, στο φοβερά βασανιστικό εκείνο όργανο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωση, που τους πρότειναν οι βασανιστές τους, εάν αρνούνταν την πίστη τους και υπέμειναν το φοβερό μαρτύριο μέχρι θανάτου, για να επιτύχουν και να λάβουν ανάσταση ασυγκρίτως καλύτερη από την παρούσα ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, πέθαναν σφαγέντες με μάχαιρα, περιέρχονταν εδώ κι εκεί φορώντας, αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γιδιών, στερούμενοι, θλιβόμενοι, υποβαλλόμενοι σε πολλές κακουχίες. Τέτοιους αγίους δεν ήταν άξιος να τους έχη ο αμαρτωλός κόσμος. Περιπλανώνταν στις ερημιές, στα όρη, στα σπήλαια, στις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλή και τίμια μαρτυρία, επειδή ευαρέστησαν τον Θεόν χάρη στην πίστη τους, δεν απόλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λύτρωσης και της ουράνιας βασιλείας. Διότι ο Θεός προέβλεψε για εμάς κάτι καλύτερο· δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωση και τη μακαριότητα χωρίς εμάς.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 24.3.2024

Email