Απόστολος Κυριακής 10.3.2024

Απόστολος Κυριακής 10.3.2024

Κυριακή της Αποκρεώ -Προς Κορινθίους η’ (8-13, θ’ 1-2)

«ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ»

Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, εμάς δεν μας παρουσιάζει το φαγητό ενώπιον του Θεού, διότι ούτε εάν φάμε, έχουμε κανένα πλεονέκτημα, ούτε εάν δεν φάμε, χάνουμε κάτι. Προσέχετε όμως μήπως η ελευθερία σας αυτή γίνει εμπόδιο για τους ασθενείς στην πίστη. Εάν κάποιος δει εσένα που έχεις γνώση, να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ναού ειδώλων, δεν θα ενθαρρυνθεί η συνείδησή του να τρώει κρέατα ειδωλόθυτα, επειδή είναι αδύναμος στην πίστη; Και εξαιτίας της γνώσης σου θα χαθεί ο αδύναμος αδελφός, για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Αμαρτάνοντας έτσι στους αδελφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύναμη, αμαρτάνεσε στον ίδιο τον Χριστό. Γι’ αυτό τον λόγο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θα φάω κρέας στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν είδα τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας; Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω; Γιατί δεν είμαι απόστολος άλλων, αλλά δικός σας. Η σφραγίδα της δικής μου αποστολής είστε εσείς εν Κυρίω.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 10.3.2024