Ευαγγέλιο Κυριακής 14.1.2024

Ευαγγέλιο Κυριακής 14.1.2024 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή μετά τα Φῶτα – Μτθ. 4, 12-17

«…ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς…»

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Τον καιρό εκείνο, όταν άκουσε ο Ιησούς ότι συνέλαβαν τον Ιωάννη, αναχώρησε προς τη Γαλιλαία. Και εγκαταλείποντας την Ναζαρέτ πήγε και κατοίκησε στην Καπερναούμ, που βρισκόταν παραθαλάσσια, στην περιοχή των φυλών των Ζαβουλών και των Νεφθαλείμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό που ειπώθηκε από τον Ησαΐα του προφήτη: «Η χώρα των Ζαβουλών και η γη των Νεφθαλείμ, εκεί που η οδός οδηγεί στη θάλασσα, πέρα από τον Ιορδάνη. Στην Γαλιλαία, εκεί που κατοικούν οι εθνικοί, ο λαός που βρισκόταν μέσα στο σκότος είδε το μεγάλο φως και σε αυτούς που βρίσκονταν στη χώρα που κάλυπτε η σκιά του θανάτου ανέτειλε φως». Από τότε ξεκίνησε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: «Μετανοήστε. Έφτασε πλέον η Βασιλεία των Ουρανών».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 14.1.2024