Απόστολος Κυριακής 14.1.2024

Απόστολος Κυριακής 14.1.2024 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή μετά τά Φῶτα – Ἐφεσ. 4, 7-13

Προκείμενον. Ἦχος α΄
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ.

«Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα…»

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν Ἀποστόλους, τοὺς δὲ Προφήτας, τοὺς δὲ Εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ Ποιμένας καὶ Διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν Ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, σε κάθε έναν από εμάς δόθηκε κάποιο χάρισμα, σύμφωνα πάντα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Διότι γράφεται: «Ανέβηκε σε ύψος, πήρε μαζί Του την αιχμαλωσία και έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Το ότι ανέβη τί άλλο μπορεί να σημαίνει παρά το ότι πρώτα κατέβηκε εδώ στη γη; Αυτός που ανέβηκε είναι και Αυτός που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς, ώστε να συμπληρώσει καλώς τα πάντα. Και αυτός προσέφερε το χάρισμα σε Αποστόλους, άλλο σε Προφήτες, άλλο σε Ευαγγελιστές, άλλο δε σε Ποιμένες και Διδασκάλους, με σκοπό τον καταρτισμό των αγίων στο έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομηθεί το Σώμα του Χριστού, μέχρις ότου να φτάσουμε όλοι μας στην ενότητα μέσα στην πίστη και την επίγνωση του Υιού του Θεού, στην ωριμότητα και στη τελειότητα της οποίας μέτρο είναι ο Χριστός.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 14.1.2024