«Ὅτε καιρός…»

«Ὅτε καιρός…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῆς κατά σάρκαν Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέλος του αειμνήστου μουσικουδιδασκάλου Πέτρου Φιλανθίδη.

Ψάλλει ο χορός των Δοχειαριτών Πατέρων.

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ὅτε καιρός, τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου,Όταν ήρθε ο καιρός, να παρουσιασθείς πάνω στη γη,
πρώτη ἀπογραφὴ τῇ οἰκουμένῃ ἐγένετο,και έγινε η πρώτη απογραφή της οικουμένης,
τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι τὰ ὀνόματα, τότε θέλησες και Εσύ να απογραφούν τα ονόματα των ανθρώπων,
τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου·αυτών που πιστεύουν στη Γέννησή Σου.
διὰ τοῦτο τὸ τοιοῦτον δόγμα,Για αυτόν τον λόγο και αυτό το δόγμα,
ὑπὸ Καίσαρος ἐξεφωνήθη·εκφωνήθηκε από τον Καίσαρα.
τῆς γὰρ αἰωνίου σου βασιλείας, τὸ ἄναρχον ἐκαινουργήθη.Το άναρχο στοιχείο της αιώνιάς σου βασιλείας ανακαινίσθηκε.
Διὸ σοι προσφέρομεν καὶ ἡμεῖς,Για αυτό και προσφέρουμε και εμείς,
ὑπὲρ τήν χρηματικὴν φορολογίαν, πάνω από την χρηματική φορολογική,
ὀρθοδόξου πλουτισμὸν θεολογίας,τον πλούτο της ορθόδοξης θεολογίας,
τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.στον Θεό και Σωτήρα των ψυχών μας.
«Ὅτε καιρός…» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῶν Χριστουγέννων – Ἦχος πλ. β’.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή