«Ἱεραρχῶν τήν καλλονήν…»

«Ἱεραρχῶν τήν καλλονήν...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων τῆς ἐορτῆς τοῦ Ἀγίου Νικολάου.

Ἐπί τῇ βάσει τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ἱεραρχῶν τὴν καλλονήν, καὶ τῶν πατέρων κλέος,Την ομορφιά των Ιεραρχών και δόξα των Πατέρων,
τὴν βρύσιν τῶν θαυμάτων,την πηγή των θαυμάτων
καὶ τῶν πιστῶν ἀντιλήπτορα μέγιστον,και τον μέγιστο προστάτη των πιστών,
συνελθόντες ὦ φιλέορτοι,ας έλθουμε όλοι μαζί οι φιλέορτοι
ᾀσματικοῖς ἐγκωμίοις ὑμνήσωμεν λέγοντες·και ας τον υμνήσουμε με εγκώμια ασματικά λέγοντας:
Χαίροις ὁ τῶν Μυρέων φρουρός,Χαίρε φρουρέ των κατοίκων των Μύρων,
καὶ πρόεδρος σεπτός, καὶ στῦλος ἀπερίτρεπτος.σεβάσμιε πρώτε ανάμεσα στους πιστούς και στύλε αμετάβλητε.
Χαίροις φωστὴρ παμφαέστατε,Χαίρε φωτοδότη φαεινέ σε όλους,
ὁ τὰ τοῦ κόσμου πέρατα, διαλάμπων τοῖς θαύμασι.που με τα θαύματά του έλαμψε στα πέρατα του κόσμου.
Χαίροις τῶν θλιβομένων ἡ θεία χαρμοσύνη,Χαίρε θεία χαρά όσων βρίσκονται μέσα σε θλίψεις
καὶ ἀδικουμένων θερμότατος προστάτης,και θερμέ προστάτη όσων αδικούνται.
καὶ νῦν παμμάκαρ Νικόλαε,Έτσι και τώρα παμμακάριστε Νικόλαε,
μὴ παύσῃ πρεσβεύων Χριστῷ τῷ Θεῷ,μη παύσεις να πρεσβεύεις προς τον Χριστό, τον Θεό,
ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τιμώντων ἀεί,υπέρ όσων πάντα τιμούνε με πίστη και πραγματικό πόθο,
τὴν χαρμόσυνον καί πανέορτον μνήμην σου.την χαρμόσυνη και εορταζόμενη από όλους μνήμη σου.

«Ἱεραρχῶν τήν καλλονήν…» – Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων τῆς ἐορτῆς τοῦ Ἀγίου Νικολάου – Ἦχος πλ. β’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή