Ευαγγέλιο Κυριακής 3.12.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 3.12.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΔ’ Λουκᾶ – Λκ. 18, 35-43

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν, ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Πλησιάζοντας ο Ιησούς στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν δίπλα στον δρόμο, ζητιανεύοντας. Όταν λοιπόν άκουσε τον όχλο που περνούσε, ρώτησε τι άραγε γινόταν. Τον πληροφόρησαν, λοιπόν, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος καταφθάνει. Και έβγαλε φωνή, λέγοντας: «Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!» και αυτοί που ήταν μπροστά τον επέπλητταν να σιωπήσει. Αυτός όμως, φώναζε πιο δυνατά: «Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!» Στάθηκε ο Ιησούς και ζήτησε να τον φέρουν κοντά του κι όταν αυτός πλησίασε, τον ρώτησε, λέγοντας: « Τι θέλεις να κάνω για ‘σένα;» και αυτός είπε: «Κύριε, θέλω να δω». Και ο Ιησούς του είπε: «Δες. Η πίστη σου σ’ έσωσε». Αμέσως είδε και ακολούθησε τον Ιησού, δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε τι συνέβη, δόξασε τον Θεό.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 3.12.2023