Απόστολος Κυριακής 3.12.2023

Απόστολος Κυριακής 3.12.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΣΤ’ Ἐπιστολῶν – Ἐφ. 5, 8-19.

Προκείμενον. Ἦχος α’
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ.

«Εγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός…»

Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε [ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ] δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ· καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει· ῎Εγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, να περπατάτε ως παιδιά του φωτός (καθώς ο καρπός του φωτός εκδηλώνεται με κάθε αγαθότητα, δικαιοσύνη και αλήθεια), διακρίνοντας πάντοτε τι είναι ευάρεστο προς τον Κύριο. Και μην έχετε σχέσεις με τα άκαρπα έργα του σκοταδιού, αλλά περισσότερο να τα ελέγχετε. Διότι όλα όσα κρυφά πράττονται από όσους βρίσκονται στο σκοτάδι είναι αισχρό ακόμα και να τα λέμε. Και όλα όσα είναι έτσι ελεγχόμενα φανερώνονται κάτω από το φως. Διότι κάθε τι που φανερώνεται στο φως αυτό, φως είναι. Για αυτό και λέγει: «Σήκω, εσύ που είσαι ακόμα κοιμισμένος και αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Βλέπετε λοιπόν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πορεύεσθε, όχι ως μωροί αλλά ως συνετοί. Να εκμεταλλεύεσθε τον καιρό που σας δίνεται, διότι οι μέρες που διανύουμε είναι ημέρες πονηρίας. Για αυτόν τον λόγο, μην είσαι άφρονες αλλά να ερευνάται με καλό τρόπο το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθάτε στο κρασί, στο οποίο μέσα βρίσκεται κρυμμένη η ασωτία, αλλά να είσαι πλήρεις Πνεύματος. Να ψάλλετε στους εαυτούς σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, με τη καρδιά σας να τραγουδά και να ψάλλει προς τον Κύριο.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 3.12.2023