«Μετά το τεχθῆναι σέ…»

«Μετά το τεχθῆναι σέ…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Μέλος του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλου Στανίτσα.

Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Ἐν Ψαλτηρίῳ» με χοράρχη τον κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.

Ἦχος πλ. δ’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα,Μετά από την γέννησή σου, Θεόνυμφε Δέσποινα,
παρεγένου ἐν Ναῷ Κυρίου,βρέθηκες στον Ναό του Κυρίου,
τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων,για να ανατραφείς στα Άγια των Αγίων,
ὡς ἡγιασμένη.ως πραγματικά αγιασμένη.
Τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπεστάλη πρὸς σὲ τὴν πανάμωμον,Τότε στάλθηκε και ο Γαβριήλ προς τα εσένα, την πάναγνη,
τροφὴν κομίζων σοι.φέρνοντάς σου τροφή.
Τὰ οὐράνια πάντα ἐξέστησαν,Όλα τα ουράνια ενθουσιάστηκαν,
ὁρῶντα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ σκηνῶσαν.βλέποντας το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί σε εσένα.
Διὸ ἄσπιλε ἀμόλυντε,Για αυτό άμωμε και πάναγνη,
ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζομένη,εσύ που δοξάζεσαι τόσο στον ουρανό όσο και στη γη,
Μήτηρ Θεοῦ, σῷζε τὸ γένος ἡμῶν.Μητέρα του Θεού, σώζε το γένος μας.
Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή