«Αἱ δωρεαὶ τῆς Σκέπης σου»

«Αἱ δωρεαὶ τῆς Σκέπης σου» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχη

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀγίας Σκέπης.

Ἦχος πλ. α’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αἱ δωρεαὶ τῆς Σκέπης σου,Οι δωρεές της Σκέπης σου,
ὡς ἀκτῖνες πανταχοῦ ἁπλούμεναι,σαν ακτίνες που απλώνονται παντού
πολλαχῶς εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς Θεοτόκε‧που πολλές φορές μας ευεργετούν Θεοτόκε.
νόσων γὰρ τὴν ἀχλὺν διώκουσι, Το σκοτάδι των νόσων διώχνουν,
πολεμίων τάς φάλαγγας ἐκτρέπουσιν,εκδιώκουν τις φάλαγγες των εχθρών,
ἀδοκήτων συμφορῶν διαλύουσιν τὸν ζόφον,διαλύουν το πυκνώδες σκότος των συμφορών
καὶ εἰρήνην σταθηρὰν ἡμῖν παρέχουσιν,και προσφέρουν σε εμάς την σταθερή ειρήνη.
Ἀλλ’ ὦ κεχαριτωμένη Παρθένε,Αλλά, ω Κεχαριτωμένη Παρθένε,
τοὺς χαριστηρίους ἡμῶν ὕμνους δέξαι,δέξου τους ευχαριστήριους ύμνους μας
καὶ ἴσθι ἡμῖν σύμμαχος καὶ προστάτις,και στάσου για εμάς σύμμαχος και προστάτιδα
μέχρι τερμάτων αἰῶνος δεόμεθα.έως ότου δούμε το τέλος των αιώνων.
«Αἱ δωρεαὶ τῆς Σκέπης σου» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀγίας Σκέπης – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως κ. Δήμος Παπατζαλάκης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή