«Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς…»

«Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου – Ἦχος πλ. β’

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς,
τοῦ ἀθλοφόρου ἡ παγκόσμιος πανήγυρις.
Σήμερα διοργανώνεται από εμάς,
η παγκόσμια εορτή για τον αθλοφόρο.
Δεῦτε οὖν φιλέορτοι,Ελάτε λοιπόν φίλοι της εορτής
φαιδρῶς ἐκτελέσωμεν,να την πραγματοποιήσουμε με πραγματική επιθυμία,
τὴν μνήμην αὐτοῦ λέγοντες.τιμώντας έτσι την μνήμη του.
Χαίροις ὁ τὸν χιτῶνα τῆς
ἀσεβείας διαρρήξας, διὰ τῆς πίστεως,
Χαίρε εσύ που έσκισες τον χιτώνια της ασεβείας
μέσα από την πίστη,
τὴν δὲ ἀνδρείαν τοῦ Πνεύματος σεαυτῷ
περιθέμενος.
περιβαλλόμενος από την ανδρεία
που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα.
Χαίροις, ὁ καταργήσας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων,Χαίρε εσύ, που κατήργησες τις επινοήσεις των παρανόμων,
τῇ ἰσχὺι τῇ δοθείσῃ
σοι, παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ.
μέσα από την δύναμη που δόθηκε σε εσένα από τον μόνο Θεό.
Χαίροις, ὁ λογχευθέντων τῶν μελῶν, Χαίρε εσύ, του οποίου τα μέλη δέχθηκαν την λόγχη,
τὸ μακάριον πάθος
πνευματικῶς ἡμῖν ἀναζωγραφήσας τοῦ Χριστοῦ.
αναζωγραφίζοντας έτσι πνευματικά
το μακάριο πάθος του Χριστού.
Ὃν καθικέτευε, ἀθλητῶν
ἐγκαλλώπισμα Δημήτριε,
Αυτόν λοιπόν ικέτευε,
καύχημα των αθλητών Δημήτριε
λυτρωθῆναι ἡμᾶς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν,να λυτρώσει εμάς από τους ορατούς
αλλά και τους αόρατους εχθρούς μας
καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.και να σώσει τις ψυχές μας.

«Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς…» – Δοξαστικό Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου – Ἦχος πλ. β’ Ψάλλει η Χορωδία του αείμνηστου Άρχοντα Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλου Στανίτσα.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή