Ευαγγέλιο Κυριακής 22.10.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 22.10.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΣΤ’ Λουκᾶ – Λκ. 8, 27-39

«Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου;»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· Καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Εκείνο το καιρό, όταν μπήκε ο Ιησούς στη χώρα των Γαδαρηνών, συνάντησε έναν άνδρα της πόλης, ο οποίος ταλαιπωρούταν από δαιμόνια για αρκετά χρόνια. Και αυτός ο άνθρωπος ιμάτιο να φορέσει δεν είχε ούτε και σπίτι για να μείνει, αλλά έμενε ανάμεσα στα μνήματα. Είδε αυτός τον Ιησού και βγάζοντας δυνατή κραυγή έπεσε στα πόδια Του και είπε με δυνατή φωνή: «Τι όμοιο έχουμε εγώ και Εσύ Ιησού, Υιέ του υψίστου Θεού; Σε παρακαλώ, μην με βασανίσεις», διότι είχε προστάξει ο Ιησούς να βγει το ακάθαρτο πνεύμα από αυτόν τον άνθρωπο. Για πολλά χρόνια βρισκόταν υπό την εξουσία του δαιμονίου, ώστε οι άνθρωποι εκεί τον συγκρατούσανε με αλυσίδες και χειροπέδες και αυτός σπάζοντάς τα δεσμά του οδηγούταν από τον δαίμονα στις ερήμους. Ρώτησε αυτόν ο Ιησούς: «Ποιό είναι το όνομά σου;» και ο δαίμονας απάντησε: «Λεγεών, γιατί πολλά δαιμόνια έχουν εισέλθει σε αυτό το σώμα». Και παρακάλεσε το δαιμόνιο τον Ιησού να μην τους καταδικάσει να εξοριστούν στην άβυσσο. Βρισκόταν εκεί κοντά μια μεγάλη αγέλη γουρουνιών, τα οποία βοσκούσαν στο όρος. Παρακάλεσαν τότε τα δαιμόνια να τους επιτραπεί να κυριεύσουν αυτά. Και όντως τους το επέτρεψε ο Κύριος. Και αφού βγήκαν από τον άνθρωπο, κυρίευσαν τα γουρούνια και όρμησε το κοπάδι προς το γκρεμό, έπεσε στη λίμνη και πνίγηκε. Βλέποντα το θέαμα αυτό οι βοσκοί έφυγαν από εκεί και πήγαν και το εξιστόρησαν στην πόλη και στους αγρούς. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν αυτό το γεγονός και ήλθαν κοντά στον Ιησού και βλέποντας τον άνθρωπο, αυτόν τον οποίον είχαν αφήσει τα δαιμόνια, ντυμένα με ιμάτια και με τα λογικά του να κάθεται δίπλα στα πόδια του Ιησού, φοβήθηκαν. Τους είπαν λοιπόν αυτοί που είδαν το γεγονός πως λυτρώθηκε ο δαιμονισμένος. Και παρακάλεσε τον Ιησού όλος ο όχλος των περιχώρων της γης των Γαδαρηνών, να φύγει από εκεί, καθώς τους είχε κυριεύσει μεγάλος φόβο. Αυτός, λοιπόν, ανέβηκε στο καραβάκι για να γυρίσει πίσω. Τον παρακάλεσε όμως ο άνθρωπος, αυτός που είχε λυτρωθεί από τα δαιμόνια, να τον πάρει μαζί Του. Του είπε όμως να φύγει ο Ιησούς λέγοντάς του: «Πήγαινε πίσω στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε για εσένα ο Θεός». Και όντως επέστρεψε και κήρυξε σε όλη τη πόλη τα όσα πραγματοποίησε για αυτόν ο Ιησούς.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 22.10.2023