Απόστολος Κυριακής 22.10.2023

Απόστολος Κυριακής 22.10.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή Κ’ Ἐπιστολῶν – Γαλ. 1, 11-19

Προκείμενον. Ἦχος γ΄
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

«Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς, ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ…».

Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς, ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾽Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ᾽Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, σας γνωστοποιώ ότι το Ευαγγέλιο που κήρυξα σε εσάς δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Ούτε το παρέλαβα, ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά μέσα από την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Έχετε ακούσει για τη μεταστροφή μου, όταν ακολουθούσα τον Ιουδαϊκό νόμο και ότι με υπερβολικό ζήλο καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την αφανίσω. Και προόδευσα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από άλλους συνομηλίκους μου και συμπατριώτες μου, δείχνοντας περισσότερο ζήλο για τις πατρικές μου παραδόσεις. Όταν, λοιπόν, θεώρησε ο Θεός (Αυτός που με εξέλεξε ήδη από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε μέσα από την Χάρη Του) ότι είναι καιρός να αποκαλύψω τον Υιό Του, για να κηρύξω το μήνυμά Του σε όλα τα έθνη, τότε χωρίς να συμβουλευτώ σάρκα και αίμα, δηλαδή κανέναν άνθρωπο και χωρίς να ανέβω προς τα Ιεροσόλυμα, στους προηγούμενους δηλαδή αποστόλους, πορεύθηκα προς την Αραβία και μετά επέστρεψα στη Δαμασκό. Μόνο μετά από τρία χρόνια πήγα στα Ιεροσόλυμα, για να γνωρίσω τον Πέτρο, με τον οποίο και έμεινα για δεκαπέντε μέρες. Άλλον από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά μόνο τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 22.10.2023