Ευαγγέλιο Κυριακής 1.10.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 1.10.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή Β’ Λουκᾶ – Λκ. 6, 31-36.

«Αὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς…»

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Είπε ο Κύριος: «Έτσι ακριβώς όπως θέλετε να πράττουν προς τα εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να πράττετε προς αυτούς. Και εάν αγαπάτε μόνο όσους αγαπάνε εσάς, ποια χάρη θα έρθει προς τα εσάς; Εξάλλου, και οι αμαρτωλοί αγαπάνε όσους αγαπάνε αυτούς. Και εάν κάνετε αγαθοεργίες προς αυτούς που κάνουν αγαθοεργίες προς τα εσάς, ποια χάρη θα κερδίσετε; Ακριβώς αυτό κάνουν και οι αμαρτωλοί. Και εάν δίνετε μόνο σε όσους ελπίζετε ότι θα σας δώσουν πίσω, ποια χάρη θα κερδίσετε από αυτό; Και οι αμαρτωλοί δίνουν με σκοπό να πάρουν πίσω τα ίσα. Αντίθετα εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να πράττετε τα αγαθά και να δίνεται χωρίς να περιμένετε τίποτα ως όφελος. Έτσι θα είναι η ανταμοιβή σας πολλή στους ουρανούς και θα γίνεται υιοί του Υψίστου, διότι αυτός είναι καλός και προς τους αχάριστους και τους πονηρούς. Να γίνεται λοιπόν φιλεύσπλαχνοι, όπως ακριβώς και ο Πατέρας σας είναι φιλεύσπλαχνος.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 1.10.2023