Απόστολος Κυριακής 17.9.2023

Απόστολος Κυριακής 17.9.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή μετά τήν Ὑψωσιν, Σοφία καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὑτῆς Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος – Γαλ. 2, 16-20.

Προκείμενον. Ἦχος δ΄
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

«Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω…»

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο! Εἰ γὰρ, ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται μέσα από τα έργα του Νόμου, αλλά μόνο μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό, και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να γίνουμε δίκαιοι μέσα από την πίστη μας σε Αυτόν και όχι μέσα από τον Νόμο, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει δίκαιος μέσα από τα έργα του Νόμου. Εάν λοιπόν προσπαθώντας να γίνουμε δίκαιοι στο όνομα του Χριστού, γινόμαστε και εμείς αμαρτωλοί, αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι υπηρέτης της αμαρτίας; Αλίμονο! Εάν, λοιπόν, αυτά που κατέλυσα, τα τηρώ πάλι, κάνω τον εαυτό μου παραβάτη. Εγώ, όμως, πέθανα για τον νόμο από τον νόμο, για να ζήσω με τον Θεό. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ό,τι ζω τώρα πια με τη σάρκα μου, το ζω μέσα από την πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για εμένα.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 17.9.2023