«Ἐν ταῖς ἀγρύπνοις σου προσευχαῖς…»

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Βησσαρίωνος - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τοῦ Ἀγίου Βησσαρίωνος Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης.

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ἐν ταῖς ἀγρύπνοις σου προσευχαῖς,Στις άγρυπνες προσευχές σου,
ἔχων ἀκλινεῖς πρὸς Θεὸν τοὺς τῆς ψυχῆς σου νοεροὺς ὀφθαλμούς,έχοντας ορθάνοιχτα προς τον Θεό τα νοερά μάτια της ψυχής σου,
ἡγιασμένε ἀληθῶς Βησσαρίων Πατὴρ ἡμῶν,αγιασμένε πατέρα μας Βησσαρίων,
μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ γῆς μὲν τῷ σώματι,ήσουν με το σώμα σου επί γης κοντά στους ανθρώπους,
μετὰ Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ δὲ ὑπῆρχες τῷ πνεύματι. αλλά με το πνεύμα σου ήσουν με τους αγγέλους στον ουρανό.
Διὰ τοῦτο νῦν καὶ ἡμεῖς ἄνθρωπον οὐράνιον,Για αυτό κι εμείς τώρα σε ονομάζουμε ουράνιο άνθρωπο
καὶ ἐπίγειόν σε ὀνομάζομεν ἄγγελον, καὶ χαίροις βοῶμεν,και επίγειο άγγελο, και σου φωνάζουμε: Χαίρε,
ὁ τὴν τῶν ἀσωμάτων πολιτείαν ἐν τῷ σῷ ἐπιδειξάμενος σώματος. εσύ που ανέδειξες την αγγελική πολιτεία στο σώμα σου.
Χαίροις, ὁ τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην βαδίσας ὁδόν,Χαίρε εσύ που βάδισες τη στενή και τεθλιμμένη οδό,
καὶ διὰ ταύτης ἀνελθὼν εἰς τὰ πλάτη τῆς οὐρανίου ζωῆς.και δια μέσου αυτής ανήλθες στα πλάτη της ουρανίου ζωής.
Ὁμόσκηνε ἀσκητῶν, ὁμότροπε Ἀποστόλων,Ομόσκηνε των ασκητών και ομότροπε των Αποστόλων,
ἱεραρχῶν συμπολῖτα, συγχορευτὰ τῶν Ἀγγέλων, κληρονόμε Βασιλείας οὐρανῶν. συμπολίτη των ιεραρχών, συγχορευτή των αγγέλων, κληρονόμε της βασιλείας των ουρανών,
Ἧς καὶ ἡμεῖς ἀξιωθείημεν, ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου.της οποίας είθε να αξιωθούμε με τις δικές σου πρεσβείες.

«Ἐν ταῖς ἀγρύπνοις σου προσευχαῖς…» – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Βησσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης – Ήχος πλ. β’ Ψάλλει ο Ψαλτικός Χορός “Ενήχημα” με χοράρχη τον Αρχιμ. Ιωσήφ Κουτσούρη.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή