«Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου…»

«Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἰνων τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου,Σήμερα τίθεται μπροστά ο Σταυρός του Κυρίου,
καὶ πιστοὶ εἰσδέχονται αὐτὸν ἐκ πόθου,και πιστοί τον υποδέχονται με πραγματικό πόθο
καὶ λαμβάνουσιν ἰάματα ψυχῆς τε καὶ σώματος, και λαμβάνουν τα ιάματα της ψυχής αλλά και τους σώματος
καὶ πάσης μαλακίας. και κάθε ασθενείας.
Αὐτὸν ἀσπασώμεθα τῇ χαρᾷ καὶ τῷ φόβῳ·Αυτόν να ασπασθούμε γεμάτοι με χαρά και με φόβο,
φόβῳ διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ἀνάξιοι ὄντες·φόβο για την αμαρτία, καθώς είμαστε ανάξιοι.
χαρᾷ δὲ διὰ τὴν σωτηρίαν,Χαρά για την σωτηρία,
ἣν παρέχει τῷ κόσμῳ,την οποία παρέχει σε όλον τον κόσμο
ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγεὶς Χριστὸς ὁ Κύριος,αυτός που καρφώθηκε πάνω σε αυτόν, ο Κύριός μας Χριστός,
ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.αυτός που δείχνει το μέγιστο έλεος.
«Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου…» – Δοξαστικό Αἶνων τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ – Ἦχος πλ. β’. Ψάλλει ο χορός των Δανιηλαίων Πατέρων.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή