Ευαγγέλιο Κυριακής 10.9.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 10.9.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως – Ἰω. 3, 13-17

«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον…»

Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου· ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν, μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν, μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον· ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Είπε ο Κύριος: «Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά μόνο Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, δηλαδή ο Υιός του Ανθρώπου, αυτός που βρίσκεται στον ουρανό. Και όπως ο Μωϋσής κάποτε ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του Ανθρώπου. Έτσι ώστε όλοι όσοι πιστεύουν σε Αυτόν να μην γνωρίσουν τον θάνατο, αλλά να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο που του παρέδωσε τον Υιό Του τον μονογενή σε αυτόν, ώστε όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτόν να μην γνωρίσουν τον θάνατο, αλλά την αιώνια ζωή. Διότι δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω Αυτού».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 10.9.2023