Απόστολος Κυριακής 10.9.2023

Απόστολος Κυριακής 10.9.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως – Γαλ. 6, 11-18.

Προκείμενον. Ἦχος πλ. α΄
Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς και διατηρήσαις ἡμᾶς
Στίχ. Σῶσόν με Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος

«Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις…»

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται· οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾽Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, προσέξτε πόσο μεγάλες επιστολές σας έστειλα, γραμμένες με τα ίδια μου τα χέρια. Όσοι θέλουν να αρέσουν σε άλλους ανθρώπους μέσω πραγμάτων που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί αναγκάζουν εσάς να προχωρήσετε σε περιτομή, μόνο και μόνο για να μην διώκονται στο όνομα του Σταυρού του Χριστού. Όμως, ούτε αυτοί που έχουν προχωρήσει σε περιτομή φυλάττουν τον Νόμο, αλλά προσπαθούν να αναγκάσουν και εσάς να περιτμηθείτε για να καυχηθούν για την αλλαγή του δικού σας σώματος. Εγώ όμως δεν μπορώ να καυχηθώ για τίποτα άλλο παρά για τον Σταυρό του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, πάνω στον οποίο ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα, όπως και εγώ για τον κόσμο. Για τον Ιησού Χριστό, ούτε ισχύει κάποια περιτομή, ούτε ακροβυστία, αλλά καινούργια κτίση. Και όσοι ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα, θα τους σκεπάσει η ειρήνη του Θεού, και αυτούς και όλο τον λαό του Θεού. Από εδώ και στο εξής, ας μην μου παράσχει κανείς κόπους, διότι κουβαλάω τα σημάδια της πίστεώς μου στον Κύριο μας Ιησού. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ενδυναμώνει το πνεύμα σας αδελφοί. Αμήν.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 10.9.2023