Ευαγγέλιο Κυριακής 3.9.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 3.9.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΓ’ Ματθαίου – Μτθ. 21, 33-42

«Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;»

Είπεν ο Κύριος, άλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;


Απόδοση στη Νεοελληνική

Είπε ο Κύριος: «Ακούστε και άλλη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος ήταν άρχοντας ενός οίκου. Αυτός ο άνθρωπος φύτευσε αμπελώνα και έβαλε γύρω από αυτόν τείχος και έφερε πέτρες και κατασκέυασε πύργο. Έδωσε λοιπόν αυτόν τον αμπελώνα στους γεωργούς και αποχώρησε από την περιοχή. Όταν, όμως, έφτασε ο καιρός της συγκομιδής των καρπών έστειλε τους δούλους του να πάρουν τους καρπούς που του ανήκαν από τους γεωργούς. Και πήραν οι γεωργοί τους δούλους αυτούς, έναν τον χτύπησαν μέχρι θανάτου, έναν άλλον τον σκότωσαν και έναν τον λιθοβόλησαν. Και έστειλε πάλι ο άρχοντας άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους και αυτούς τους μεταχειρίστηκαν οι γεωργοί με τον ίδιο τρόπο. Έστειλε ύστερα στους γεωργούς τον γιό του λέγοντας τον εαυτό του: “Θα ντραπούν να πράξουν το οτιδήποτε στον υιό μου”. Οι γεωργοί αφού είδαν τον γιό τους είπαν μεταξύ τους: “Αυτός είναι ο κληρονόμος του άρχοντα. Ελάτε να τον σκοτώσουμε και να κρατήσουμε την κληρονομιά του”. Και αφού τον άρπαξαν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον σκότωσαν. Όταν, λοιπόν, έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, τι θα κάνει σε αυτούς τους γεωργούς; Και είπαν στον Χριστό: “Αυτούς τους κακούς ανθρώπους, με κακό τρόπο θα τους σκοτώσει και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του αποδώσουν τους καρπούς τον καιρό της συγκομηδής”. Είπε σε αυτούς ο Ιησούς: “Δεν ακούσατε ποτέ γραμμένο στις Γραφές, ‘τον λίθο τον οποίο απέρριψαν οι οικοδόμοι, αυτός θα γίνει ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριο έγινε αυτό και φαίνεται πραγματικά θαυμαστό στα μάτια μας’».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 3.9.2023