Απόστολος Κυριακής 3.9.2023

Απόστολος Κυριακής 3.9.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΓ’ Ματθαίου – Α΄ Κορ. 16, 13-24

Προκείμενον. Ἦχος δ΄
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ…»

Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε· πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γενέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα μαραν αθά. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμὴν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, να βρίσκεστε σε εγρήγορση, να στέκεστε στην πίστη. Να δείχνετε ανδρεία και εγκράτεια. Τα πάντα να γίνονται από εσάς μέσα από την αγάπη. Παρακαλώ, λοιπόν, εσάς αδελφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, ότι αποτελεί την απαρχή της Εκκλησίας στην Αχαΐα και ότι έθεσαν τους εαυτούς τους στην διακονία των αγίων αδελφών. Για αυτό και εσείς πρέπει να υποτάσσεστε σε αυτούς και σε κάθε συνεργό σε αυτό το έργο και κάθε έναν που κοπιάζει για αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος για την παρουσία του Στεφανά και του Φουρτουνάτος και του Αχαϊκού, διότι αυτοί συμπλήρωσαν όπου εμείς υστερούσαμε. Έδωσαν ανάπαυση στο πνεύμα μου και στο δικό σας. Οφείλετε να δώσετε αναγνώριση σε αυτού του είδους τους ανθρώπους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι Εκκλησίες της Ασίας. Σας στέλνουν χαιρετισμούς εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα μαζί με όλη την Εκκλησία που συναθροίζεται σπίτι τους. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Να ασπάζεστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από το χέρι εμένα του ίδιου, του Παύλου. Εάν κάποιος δεν αγαπά τον Κύριο μας Ιησού Χριστού, να τίθεται εκτός του Σώματος. Ο Κύριος βρίσκεται κοντά. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να βρίσκεται ανάμεσά σας. Η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 3.9.2023