«Θεαρχίῳ νεύματι…»

«Θεαρχίω νεύματι…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ εἰς τήν ἐορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ὀκτάηχο.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι,Με θεϊκό νεύμα, οι απανταχού θεοφόροι Απόστολοι
ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.μετέωροι σηκώνονται από νεφέλες.
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, Και παίρνοντας στα χέρια τους το πανάχραντο
και ζωαρχικό σου σκήνωμα
ἐξόχως ἠσπάζοντο.το ασπάστηκαν με εξαιρετική ευλάβεια.
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, Οι δε υπέρτατες δυνάμεις των Ουρανών
σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.παραβρέθηκαν εκεί μαζί τον οικείο σε αυτές Δεσπότη.
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, Συνοδεύουν το θεοδόχο και καθαρότατο σώμα,
τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο,που με δέος κρατούνε. Με ήχους υπερκόσμιους
καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· λένε στις ανώτερες αγγελικές ταξιαρχίες:
ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.«Ιδού η βασίλισσα των πάντων, που γέννησε το θείο παιδί.
Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε,Ανοίξτε τις πύλες και με υπερκόσμιο τρόπο υποδεχθείτε αυτήν,
τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.την Μητέρα του αέναου φωτός.
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν,Διότι μέσα από αυτή πραγματοποιήθηκε η σωτηρία όλου του γένους των ανθρώπων.
ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν,Αυτή που δεν έχουμε την δύναμη ούτε να δούμε με τα μάτια μας.
καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.Και αυτήν που να βρούμε άξιο τρόπαιο να της δώσουμε,
δεν μπορούμε.
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.Διότι το ύψος στο οποίο έφτασε υπερέχει από κάθε νου.
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα,Για αυτό άχραντε Θεοτόκε, πάντοτε μαζί με τον Βασιλιά που μας έδωσε την ζωή μας και τον οποίο εσύ γέννησες,
πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι,πρέσβευε διαρκώς για να προστατευτούμε και να σωθούμε
ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· από κάθε εχθρική προσβολή ενάντια στην νεολαία σου,
τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.έχοντας πλέον αποκτήσει την προστασία σου.
Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.Εσένα περίλαμπρα σε μακαρίζουμε στους αιώνες.
«Θεαρχίω νεύματι…» – Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ εἰς τήν ἐορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου – Όκτάηχο Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή