Απόστολος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Απόστολος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου και ἀειπαρθένου Μαρίας – Φιλιπ. 2, 5-11.

Προκείμενον. Ἦχος γ’
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου.
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ·

«Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα…»

Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, να έχετε το ίδιο φρόνημα με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, ενώ είχε μορφή Θεού, δεν θεώρησε προνόμιό του το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά άδειασε τον εαυτό του και έλαβε μορφή δούλου γενόμενος άνθρωπος. Και όταν πήρε τη μορφή ανθρώπου, ταπείνωσε τον εαυτό του και έκανε υπακοή μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρικού. Γι’ αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα. Έτσι ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο επουράνιων και επίγειων και καταχθόνιων όντων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι είναι Κύριος ο Ιησούς Χριστός προς δόξα του Θεού Πατέρα.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου