«Παρέλαβεν ὁ Χριστός…»

«Παρέλαβεν ὁ Χριστός...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος.

Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού

Ἦχος πλ. δ’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην,Παρέλαβε ο Χριστός τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη
εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν,σε όρος υψηλό και χωρίς κανέναν άλλον
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,και μεταμορφώθηκε μπροστά σε αυτούς.
καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος,Και έλαμψε το πρόσωπο Αυτού, όπως ο ήλιος.
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.Τα ιμάτιά Του, δε, έγιναν λευκά όπως το ίδιο το φως.
Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες,Και φάνηκαν ο Μωϋσής και ο Ηλίας να συνομιλούν μαζί Του,
καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς,όσο ένα σύννεφο φωτός τους επισκίασε.
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα·Και ιδού, ξαφνικά, φωνή μέσα από το σύννεφο να λέει:
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός,«Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός,
ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ ἀκούετε.αυτόν τον οποίο ευδόκησα. Αυτόν να ακολουθείτε».
«Παρέλαβεν ὁ Χριστός…» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος – Ἦχος πλ. δ’. Ψάλλει ο Χορός των Δοχειαριτών Πατέρων.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή