Ευαγγέλιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Ευαγγέλιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Η Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – Μτθ. 17, 1-9

«Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε…»

Παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν ᾿Ηλίᾳ. ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Παρέλαβε ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου και ανέβηκαν σε ένα ψηλό βουνό μόνοι τους. Και μεταμορφώθηκε μπροστά σε αυτούς και έλαμψε το πρόσωπό Του όπως ο ήλιος. Τα ιμάτιά του, δε, έγιναν λευκά σαν το ίδιο το φως. Και ιδού ξαφνικά, φάνηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν μαζί Του. Αποκρινόμενος ο Πέτρος είπε στον Ιησού: «Κύριε, είναι ωραία για εμάς εδώ που βρισκόμαστε. Εάν Εσύ θέλεις, να στήσουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για εσένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα ο Πέτρος, ένα σύννεφο φωτός σκέπασε αυτούς και ιδού φωνή ακούστηκε από την νεφέλη και είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, με τον οποίο εγώ χαίρομαι. Αυτόν να ακούτε». Και ακούγοντάς το αυτό οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπό τους προς τη γη και τους κυρίευσε φόβος. Και ερχόμενος ο Ιησούς, τους ακούμπησε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σηκώνοντας τα μάτια τους όμως δεν είδαν κανέναν άλλον παρά μόνο τον Ιησού. Και καθώς κατέβαιναν από το όρος αυτό, έδωσε σε αυτούς εντολή ο Ιησούς και τους είπε: «Σε κανέναν να μην πείτε ότι μόλις είδατε, μέχρις ότου ο Υιός του Ανθρώπου να αναστηθεί από τους νεκρούς».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος