Απόστολος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Απόστολος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Η Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – Β’ Πέτρου 1, 10-19.

Προκείμενον. Ἦχος δ΄.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

«Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ Πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης…»

Ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. Οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ’ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες, ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ Πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, δείξτε περίσσιο ζήλο για να κάνετε την κλήση σας και την επιλογή σας βέβαια. Εάν το κάνετε αυτό, δεν θα νιώσετε ποτέ την πτώση. Με αυτό τον τρόπο θα σας χορηγηθεί πλουσιοπάροχα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρας μας Ιησού Χριστού. Για αυτό ποτέ δεν θα αμελήσω πάντοτε να σας το υπενθυμίζω αυτό, ακόμα και αν το γνωρίζετε αυτό και είστε στερεωμένοι στην αλήθεια, την οποία έχετε. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, εφ’ όσον εγώ βρίσκομαι σε αυτό το σκήνωμα, να σας κρατάω ξάγρυπνους υπενθυμίζοντάς σας αυτά, καθώς γνωρίζω ότι σύντομα θα αποβάλω αυτό το σκήνωμα, όπως μου δήλωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Θα φροντίζω όμως να έχετε τα κατάλληλα μέσα ώστε, ακόμα και όταν θα έχω φύγει από κοντά σας, να τα θυμάστε αυτά πάντοτε. Διότι σας γνωστοποιήσαμε την έλευση και την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι επειδή ακολουθήσαμε περίτεχνους μύθους αλλά επειδή είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια την μεγαλειότητά του, όταν έλαβε από τον Θεό Πατέρα τιμή και δόξα και έφτασε σε Αυτόν από την μεγαλοπρεπή δόξα μια φωνή λέγοντας: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, με τον οποίο εγώ χαίρομαι». Την φωνή αυτή εμείς την ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανό, όταν βρεθήκαμε μαζί του στο άγιο όρος. Και έτσι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα για τον λόγο των προφητών, στον οποίο καλό θα ήταν να δίνετε προσοχή, σαν να ήταν λυχνάρι που φωτίζει μέσα σε σκοτεινό μέρος, μέχρι να χαράξει η ημέρα και ο Αυγερινός να ανατείλει μέσα στις καρδιές σας.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος