Ευαγγέλιο Κυριακής 30.7.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 30.7.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή Η’ Ματθαίου – Μτθ. 14, 14-22

«Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν…»

Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και βγαίνοντας από εκεί ο Ιησούς είδε πλήθος λαού, τους σπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους που είχαν φέρει μαζί τους. Το απόγευμα τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος αυτός είναι έρημος και η ώρα είναι περασμένη. Διάλυσε τα πλήθη, ώστε να πάνε στα γύρω χωριά και να αγοράσουν την τροφή τους». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν χρειάζεται να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Εκείνοι του είπαν: «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνο πέντε άρτους και δύο ψάρια». Εκείνος απάντησε: «Φέρτε τα σε μένα». Και αφού παρότρυνε τον κόσμο να καθίσει στο χορτάρι, πήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό και τους ευλόγησε και αφού τους έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές τους μοίρασαν στο πλήθος. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια: δώδεκα γεμάτια καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και απευθείας ο Ιησούς διέταξε τους μαθητές να μπούνε στο καράβι και να πάνε πριν από αυτόν στην άλλη μεριά της λίμνης, μέχρι Αυτός να διαλύσει το πλήθος.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 30.7.2023