Απόστολος Κυριακής 30.7.2023

Απόστολος Κυριακής 30.7.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή Η’ Ματθαίου – Α’ Κορ. 1, 10-17

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

«Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι…»

Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, σας παρακαλώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να συμφωνούν τα λεγόμενά σας και να μην υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας, αλλά να είστε ενωμένοι με κοινό πνεύμα και κοινή γνώμη. Διότι πληροφορήθηκα για εσάς, αδελφοί μου, από τους ανθρώπους στην Χλόη ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ σας. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι καθένας από σας λέει: «Εγώ είμαι του Παύλου», «Εγώ είμαι του Απολλώ», «Εγώ είμαι του Κηφά», «Εγώ είμαι του Χριστού». Έχει μήπως κομματιαστεί ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για χάρη σας; Ή μήπως βαπτίζεστε στο όνομα του Παύλου; Ευχαριστώ τον Θεό που δεν βάπτισα κανέναν από σας εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο, για να μην πει κανένας ότι τον βάπτισα στο όνομά μου. Βάπτισα επίσης και τον Στεφανά και την οικογένειά του. Πέρα από αυτούς δεν έχω βαπτίσει κάποιον άλλον. Ο Χριστός δεν με απέστειλε να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι με σοφίσματα, για να μην χάσει τη σημασία του ο σταυρός του Χριστού.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 30.7.2023