«Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα…»

«Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων τῆς ἐορτής τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα,Σπεύστε όλα τα πέρατα της γης,
πνευματικὴν χορείαν ἐπικροτήσωμεν,να επαινέσουμε τη πνευματική χορεία
καὶ τὴν Χριστοῦ Παρθενομάρτυρα εὐφημήσωμεν λέγοντες·και να ευφημήσουμε την παρθενομάρτυρα του Χριστού λέγοντας:
Χαίροις, Παρασκευὴ Ὁσία καὶ θεοτίμητε·«Χαίρε Παρασκευή οσία και τιμημένη από τον θεό.
Χαίροις, ἡ τὸ μαρτύριον καλῶς ὑποδεξαμένη· Χαίρε, εσύ που δέχθηκες με χαρά το μαρτύριο.
Χαίροις τῶν μαρτύρων ἰσοστάσιε, καὶ τῶν Ὁσίων ὁμόσκηνε,Χαίρε ίση των μαρτύρων και ομόσκηνε των οσίων.
μεθ’ ὧν ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Μαζί με αυτούς ικέτευε να σωθούν οι ψυχές μας».
«Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα…» – Δοξαστικό των Αποστίχων της Αγίας Παρασκευής – Ἦχος πλ. β’. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία με χοράρχη τον κ. Μιχαήλ Μακρή.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή.