Απόστολος Κυριακής 23.7.2023

Απόστολος Κυριακής 23.7.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή Ζ΄ ΕπιστολώνῬωμ. 15, 1-7

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σὲ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεὸς μου.

«Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν…»

Ἀδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ. Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, όσοι έχουμε δυνατή πίστη οφείλουμε να βαστάζουμε τις ασθένειες των αδύναμων και να μην κάνουμε ό,τι μας συμβάλει. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστή στον πλησίον, ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό κι έτσι να βοηθάει στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ικανοποιήσει τον εαυτό του, αλλά όπως λέει η Γραφή: «Οι ύβρεις όσων σ’ έβριζαν, Θεέ, έπεσαν πάνω μου». Να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις Γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, η ελπίδα μας στηρίζεται στην υπομονή και την ενθάρρυνση της Γραφής. Είθε ο Θεός, που χαρίζει την υπομονή και την ενθάρρυνση, να σας δώσει την ομόνοια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Έτσι, όλοι με μια ψυχή και μια φωνή θα δοξάσετε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να δέχεστε ο ένας τον άλλο, όπως δέχτηκε κι εσάς ο Χριστός προς δόξαν Θεού.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 23.7.2023