Απόστολος Κυριακής 16.7.2023

Απόστολος Κυριακής 16.7.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ’ Οἰκουμενικῆς συνόδου (451) – Τίτ. 3, 8-15

Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο λόγος, που τώρα σου γράφω, Τίτε, είναι αξιόπιστος. Και σχετικά με αυτές τις αλήθειες θέλω να σε διαβεβαιώσω, ώστε να φροντίζουν να πρωτοστατούν στα καλά έργα όσοι πιστεύουν στον Θεό. Αυτά είναι τα καλά και τα ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Nα αποφεύγεις ανόητες συζητήσεις για γενεαλογίες και έριδες και διαμάχες πάνω στον μωσαϊκό νόμο. Διότι είναι ανώφελες και μάταιες. Άνθρωπο αιρετικό, ύστερα από πρώτη και δεύτερη νουθεσία, άφησέ τον, γνωρίζοντας ότι αυτός έχει πια παρεκκλίνει από την αλήθεια και αμαρτάνει, όντας κατακρινόμενος από τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν αποστείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό προς εσένα, σπεύσε να έλθεις κοντά μου στη Νικόπολη, διότι εκεί έχω αποφασίσει να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά τον νομικό και τον Απολλώ να τους περιποιηθείς με πολύ επιμέλεια, για να μην τους λείψει τίποτε. Ας μάθουν και οι Χριστιανοί να πρωτοστατούν στις επιτακτικές ανάγκες των αδελφών, για να μην είναι άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτισε και εσύ εκείνους που μας αγαπούν με πίστη. Η Χάρη του Θεού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 16.7.2023