Απόστολος Κυριακής 9.7.2023

Απόστολος Κυριακής 9.7.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή Ε’ Επιστολών – Ῥωμ. 10, 1-10.

Προκείμενον. Ἦχος δ’
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

«Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν͵ καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν͵ σωθήσῃ…»

Ἀδελφοί͵ ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν͵ ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν· ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην͵ καὶ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι͵ τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν· τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. Ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ΄ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἤ͵ Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ΄ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν͵ ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ΄ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν͵ καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν͵ σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην͵ στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, η μεγάλη επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου προς τον Θεόν είναι η σωτηρία τους (των Ισραηλιτών). Διότι γνωρίζω και μαρτυρώ για αυτούς ότι έχουν ζήλο προς τον Θεό, αλλά όχι με επίγνωσή τους. Διότι αυτοί αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούν να στήσουν δική τους, χωρίς να υποτάσσονται στην δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του Νόμου και Αυτός δίνει την δικαίωση σε όλους όσους Τον πιστεύουν. Διότι ο ίδιος ο Μωυσής γράφει για την δικαιοσύνη, που προέρχεται από τον Νόμο, ότι ο άνθρωπος που θα τηρήσει τον Νόμο θα ζήσει μέσα σε αυτόν. Για την δικαίωση μέσα από την πίστη λέει πάλι: «Μην αφήσεις μπει στην καρδιά σου ο λογισμός “Ποιος θα ανέβει στον ουρανό;”, δηλαδή να κατεβάσεις τον Χριστό από εκεί ή “Ποιος θα κατέβει στην βαθιά άβυσσο;, για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει; Ότι ο λόγος είναι κοντά στο στόμα και στη καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστεως, αυτός ο οποίος κηρύττουμε. Διότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστεύσεις μέσα στη καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς θα σωθείς. Γιατί η καρδιά σου θα πιστεύσει στην δικαιοσύνη και το στόμα σου θα ομολογεί την σωτηρία.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 9.7.2023