«Η πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων…»

«Η πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Ἦχος πλ. β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐπεδήμησεν ἑορτή,Ήρθε η πανσεβάσμια εορτή των Αποστόλων,
τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, προξενοῦσα σωτηρίαν ἡμῖν, η οποία προξένησε την σωτηρία για εμάς,
για την Εκκλησία του Χριστού
μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν.Χαιρετήστε τους, λοιπόν, νοερά και με ορμή.
Χαίρετε φωστῆρες τῶν ἐν σκότει,Χαίρετε εσείς που φέρατε το φως σε αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι,
τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες. βρισκόμενοι κάτω από τις ακτίνες του ηλίου.
Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε,Χαίρετε Πέτρε και Παύλε,
δογμάτων τῶν θείων θεμέλιοι ἀῤῥαγεῖς,άθραυστοί θεμέλιοι λίθοι των θείων δογμάτων,
φίλοι τοῦ Χριστοῦ, σκεύη τίμια,φίλοι του Χριστού και τίμιοι δούλοι Του.
Πάρεστε μέσον ἡμῶν ἀοράτως, Να βρίσκεστε ανάμεσα μας αοράτως
καταξιοῦντες δωρεῶν ἀΰλων,καταξιώνοντάς με άυλες δωρεές,
τούς τήν ἡμῶν ἑορτήν, εὐφημοῦντας ᾄσμασι.αυτούς που επευφημούν με τα άσματά τους την εορτή μας.

«Η πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων…» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. – Ἦχος πλ. β’. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή