«Μαρτύρων θείων χορός…»

«Μαρτύρων θείων χορός…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων.

Ἦχος πλ. β᾿.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μαρτύρων θεῖος χορός,Ο θείος χορός των μαρτύρων,
τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, η βάση της Εκκλησίας μας,
τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις,η πλήρωση του Ευαγγελίου
ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε·εσείς πραγματοποιήσατε με το έργο σας τα ρητά του Σωτήρα.
ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου,Διότι με εσάς οι πύλες του Άδου,
κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν,αυτές που άνοιξαν ενάντια στην Εκκλησία, έκλεισαν.
ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, Το αίμα σας που χύθηκε
τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν,κατέστησαν άχρηστες τις σπονδές των ειδωλολατρών.
ἡ σφαγὴ ὑμῶν, ἀπέτεκε τῶν πιστῶν τὸ πλήρωμα,Ο θάνατός σας, γέννησε την ολοκλήρωση των πιστών.
τοὺς ἀσωμάτους ἐξεπλήξατε,Ξαφνιάσατε τους ασώματους Αγγέλους.
τῷ Θεῷ στεφανηφόροι παρίστασθε,Και τώρα στεφανωμένοι πλέον, στέκεστε μπροστά στον Θεό.
ᾧ ἀπαύστως πρεσβεύετε,Σε αυτόν λοιπόν πρεσβεύετε χωρίς διακοπή
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.για τη σωτηρία των ψυχών μας.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

«Μαρτύρων θείων χορός…»

«Μαρτύρων θείων χορός…» – Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων – Ἦχος πλ. β᾿. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή