«Βασιλεῦ οὐράνιε…»

«Βασιλεῦ οὐράνιε...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς

Ἦχος πλ. β᾿.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,Ουράνιε Βασιλιά, Παράκλητε,
τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,το Πνεύμα από το οποία πηγάζει η αλήθεια,
ὁ πανταχοῦ παρών,αυτός ο οποίος βρίσκεται παντού,
καὶ τὰ πάντα πληρῶν,και αυτός που συμπληρώνεις τα πάντα,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν,ο θησαυρός όλων των αγαθών πραγμάτων
καὶ ζωῆς χορηγός,και αυτός που προσφέρει τη ζωή.
ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,Έλα και κατοίκησε μέσα σε εμάς
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,και καθάρισέ μας από κάθε αμαρτία
καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.και σώσε αγαθέ τις ψυχές μας.
«Βασιλεῦ οὐράνιε…» – Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς – Ἦχος πλ. β᾿. Ψάλλει η χορωδία του αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλου Στανίτσα.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή