«Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν…»

«Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Στιχηρῶν τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἦχος πλ. β’

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μὴ χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ,Μη χωρισθείς γλυκύτατε Ιησού από τους πατρικούς σου κόλπους
καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος, συναναστραφείς,και από αυτούς στην γη με τους οποίους συναναστράφηκες
ως άνθρωπος.
σήμερον ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ,Σήμερα από το όρος των Ελαιών αναλήφθηκες μέσα στη δόξα
καὶ τὴν πεσοῦσαν φύσιν ἡμῶν συμπαθῶς ἀνυψώσας,και την φύση μας, που είχε πέσει, με συμπάθεια ανυψώνεις
τῷ Πατρὶ συνεκάθισας·καθήμενος μαζί με τον Πατέρα.
ὅθεν αἱ οὐράνιαι τῶν ἀσωμάτων τάξεις,Όταν οι τάξεις των ουρανίων ασωμάτων
τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, ἐξίσταντο θάμβει,γεμάτες από έκπληξη λόγω του θαύματος,
με θαυμασμό έμειναν έκθαμβες
καὶ τρόμῳ συνεχόμεναι, τὴν σὴν φιλανθρωπίαν ἐμεγάλυνον.και γεμάτες φόβο, εξυμνούν την φιλανθρωπία Σου.
Μεθ’ ὧν καὶ ἡμεῖς οἱ ἐπὶ γῆς,Μαζί με αυτές και εμείς, αυτοί πάνω στη γη,
τὴν πρὸς ἡμᾶς σου συγκατάβασιν,τη συγκατάβασή Σου προς ημάς
καὶ τὴν ἀφ’ ἡμῶν Ἀνάληψιν δοξολογοῦντες, ἱκετεύομεν λέγοντες·και την Ανάληψή σου από εμάς δοξολογούμε
και ικετεύοντάς Σε λέμε
ὁ τοὺς μαθητὰς καὶ τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον,«Εσύ που γέμισες τους μαθητές σου
και την Θεοτόκο που σε γέννησε
χαρᾶς ἀπείρου πλήσας ἐν τῇ σῇ Ἀναλήψει,με χαρά μέσω της Αναλήψεώς Σου
καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, τῶν ἐκλεκτῶν σου τῆς χαρᾶς,αξίωσε και εμάς από την χαρά των εκλεκτών σου
εὐχαῖς αὐτῶν, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.και τις ευχές αυτών, μέσα από το μεγάλο σου έλεος.

«Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν…»

«Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν…» – Δοξαστικό τῶν Στιχηρῶν τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ – Ἦχος πλ. β’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή