«Πλουσίων δωρεῶν…»

«Πλουσίων δωρεῶν…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν ἀγίων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἦχος β’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πλουσίων δωρεῶν τὰ κρείττονα, εἰληφῶς παρὰ Θεοῦ,Τις καλύτερα από τις πλούσιες δωρεές έλαβες από τον Θεό,
Ἄναξ κράτιστε, Κωνσταντῖνε μέγιστε, ισχυρότατε Βασιλιά, μέγιστε Κωνσταντίνε,
καλῶς ἐν τούτοις διέπρεψας·και με καλό τρόπο διέπρεψες μέσα σε αυτά.
καταυγασθεὶς γὰρ ἀκτῖσι τοῦ παναγίου Πνεύματος,Διότι φωτισμένος από τις ακτίνες του Παναγίου Πνεύματος,
ὑπὸ Σιλβέστρου ἱερέως, ὡς διὰ τοῦ βαπτίσματος,από τον Σιλβέστρο τον ιερέα, μέσα από το βάπτισμα,
ἐν Βασιλεῦσιν ὤφθης ἀήττητος,ανάμεσα στους βασιλιάδες φάνηκες αήττητος.
τὴν οἰκουμένην ὡς προῖκα προικοδοτήσας τῷ Κτίστῃ σου,Την οικουμένη, σαν δώρο, χάρισες στον Κτίστη σου
καὶ πόλιν βασιλεύουσαν θεοσεβῆ.και επίσης πόλη βασιλεύουσα και ευσεβή προς τον Θεό.
Διὸ ἱκετεύων μὴ παύσῃ Χριστῷ τῷ Θεῷ,Για αυτό ικέτευε χωρίς παύση προς τον Χριστό, τον Θεό μας,
δωρηθῆναι ἅπασι, τοῖς τελοῦσι τὴν μνήμην σου,να δωρίζει σε όλους όσους τελούν την μνήμη σου,
ὡς παρρησίαν ἔχων, ἁμαρτιῶν συγχώρησιν,έχοντας ελεύθερο λόγο, να συγχωρήσει τις αμαρτίες
καὶ τὸ μέγα ἔλεος.και να δείξει σε όλους το μέγα έλεός Του.

«Πλουσίων δωρεῶν…»

«Πλουσίων δωρεῶν…» – Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἐορτῆς τῶν ἀγίων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης – Ἦχος β’ Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή