Απόστολος της Κυριακής του Τυφλού

Απόστολος της Κυριακής του Τυφλού - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου, 21η Μαΐου – Πρξ. 26, 1 και 26, 12-20

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

«Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;»

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. Τότε ὁ Παῦλος ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν χεῖρα. Ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ’ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, Βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. Πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. Ἐγὼ δὲ εἶπον· τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. Ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφθήσομαί σοι· ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγώ σε ἀποστέλλω ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ· ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγέλλω μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Τις ημέρες εκείνες ο βασιλιάς Αγρίππας είπε προς τον Παύλο: «Σου επιτρέπει να μιλήσεις υπέρ του εαυτού σου». Τότε ο Παύλος ξεκίνησε την απολογία του απλώνοντας το χέρι του. «Ακριβώς για αυτό το έργο [εννοώντας να συνεχίσει τον διωγμό των Χριστιανών] πορευόμουν προς την Δαμασκό έχοντας εξουσία και έγκριση από τους αρχιερείς. Κατά το μεσημέρι καθώς προχωρούσα στον δρόμο είδα, βασιλιά, στον ουρανό φως που περιέλαμψε εμένα και όσους πορεύονταν μαζί μου, πιο δυνατό από αυτό του ήλιου. Πέσαμε, έτσι, όλο με το πρόσωπο στη γη και άκουσα δυνατή φωνή να μιλάει προς εμένα και να λέει μιλώντας Εβραϊκά: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Είναι μάταιο για εσένα να κλωτσάς τα καρφιά». Εγώ είπα: «Ποιος είσαι Κύριε;» και Αυτός μου είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, αυτός που εσύ καταδιώκεις. Αλλά τώρα σήκω και στάσου όρθιος. Για αυτό σου παρουσιάσθηκα, για να σε αναδείξω υπηρέτη και μάρτυρα αυτών των πραγμάτων που είδες και αυτών που θα σου παρουσιασθούν στο μέλλον. Εγώ θα σε σώζω από τους κινδύνους που θα περάσεις εκ μέρους των λαών και των εθνών, στους οποίους λαούς και έθνη σε στέλνω για να ανοίξεις τα μάτια τους και να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στον Θεό, για να λάβουν αυτοί άφεση αμαρτιών και να γίνουν κληρονόμοι μαζί με αυτούς που έχουν αγιασθεί μέσω της πίστης τους σε εμένα». Τότε βασιλιά Αγρίππα, δεν έγινα ανυπάκουος μπροστά σε αυτή την ουράνια οπτασία, αλλά πρώτα στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα, σε κάθε χώρα της Ιουδαίας και σε όλα τα έθνη κηρύττω την να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό, και να πράττουν έργα άξια της μετάνοιάς αυτών.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος της Κυριακής του Τυφλού