Συναξάριο Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος

Συναξάριο Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Τῇ ΚΖ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ αγίου Ἱερομάρτυρος Θεράποντος.

Στιχ. Ὤφθης Θεράπων, οἷα θύτης τοῦ Λόγου
Ὤφθης Θεράπων, καί δι’ αἵματος, Πάτερ.

Οὖτος ὁ Ἅγιος πόθεν τε ἧν καί πόθεν ὥρμητο ἤ ἐκ τίνων ἔφυ ἤ καθ’ οὕς ἐγένετο χρόνους ἤ τίσι παραταξάμενος ἐνίκησεν, εὑρών τόν τοῦ μαρτυρίου στέφανον, οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν, τῶν ὑπομνημάτων αὐτοῦ συνδιαφθαρμένων τῷ χρόνῳ. Ὅτι δέ τόν μονήρη βίον εἵλετο, δηλοῦσιν αἱ εἰκόνες αὐτοῦ, ἐπί τοιαύτης ἰδέας καί σχήματος αὐτόν ἀναγράφουσαι˙ καί ὅτι Ἐπίσκοπος κατά τήν Κυπρίων γέγονε νῆσον˙ καί ὅτι τῷ Χριστῷ προσηνέχθη δι’ αἴματος καί τόν ἀθλητικόν ἀγῶνα διήνυσεν, ἐξ ἀρχαίας φήμης κατά διαδοχήν παρειλήφαμεν, καί ἀγράφως παρά τῶν προγενεστέρων διδαχθέντες πιστεύομεν. Ἀνηνέχθη δέ τό τίμιον αὐτοῦ λείψανον πρός τήν Κωνσταντινούπολιν, τῶν Ἀγαρηνῶν βουλευσαμένων τῇ Κυπρέων νήσῳ ἐπιθέσθαι, αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου δι’ ἐπιφάνειας μετατεθῆναι κελεύσαντος. Καί νῦν ἔνθα κεῖται, πηγάς θαυμάτων ἀναβλύζει ἑκάστοτε.

Ο τάφος του Αγίου Θεράποντος στο Κίτιο της Κύπρου. Το σώμα του μεταφέρθηκε από εδώ κατά την μετοικεσία των Κυπρίων στην Κωνσταντινούπολη.

Συναξάριο Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος